Onze huisregels

Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben we een aantal huisregels opgesteld.

Recht op informatie

Als goede zorgverlener is het onze plicht u o.a. te informeren over:

  • de aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek;
  • indien van toepassing de gevolgen en/ of de eventuele risico’s van de behandeling en de prognose;
  • eventueel alternatieve behandelingsmogelijkheden;
  • en alle gepaard gaande kosten.

Als patiënt beslist u over de behandeling die u ondergaat. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg.

 

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

 

Uw factuur

Onze facturen worden verzorgd door Infomedics. Zij nemen dit werk uit onze handen zodat wij meer tijd en aandacht hebben voor u. Na de behandeling ontvangt u van Infomedics de factuur voor de verleende zorg of dienst, indien mogelijk incasseert Infomedics de factuur, of een deel van de factuur, rechtstreeks bij uw verzekeraar.

Voor vragen over uw factuur kunt u direct met Infomedics contacten en wat betreft vergoedingen kunt u het beste bij uw verzekeraar terecht.

Betalingsvoorwaarden zijn terug te vinden op www.infomedics.nl.

 

Tandartsverzekering

Een deel van de zorg die tandartsen leveren valt onder de basisverzekering. Tandartskosten worden voor kinderen tot 18 jaar volledig vergoed, met uitzondering van kronen, bruggen, beugels en implantaten.

Voor volwassenen wordt maar een heel beperkt deel vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt er daarom voor kiezen een aanvullende verzekering voor de tandarts te nemen. Hoe u hiervoor verzekerd bent, kunt u met behulp van een begroting zelf nagaan met uw verzekeraar alvorens u een behandeling bij ons start.

 

Uw gegevens up-to-date

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijzigingen aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van de wijzigingen.

 

Medische gegevens

Wij verzoeken u bij elke behandeling ons te informeren betreffende uw medische gegevens zoals, medicijngebruik, hart- en vaatziekten, cholesterol, infecties, zwangerschap, etc., dit zowel in uw belang als het onze.

 

Afspraak herinnering

Als extra service bellen, mailen of sturen wij u van te voren een sms ter herinnering aan uw afspraak Deze telefonische bevestiging, mail en/of sms is een gratis service aan onze patiënten. Het bellen, mailen of sms’en is een dienst waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, dan betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan. Wij verzoeken u dan om ten alle tijden de gemaakte afspraak zelf te noteren en bij te houden.

 

Niet nakomen van afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of per mail te melden. Indien u niet of te laat uw afspraak annuleert kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

 

Wachttijd

Wij zijn een zorginstelling waar niet alle behandelingen goed te plannen zijn, denk bijvoorbeeld aan pijnklachten. Wij streven ernaar op tijd te werken, maar dat kunnen wij u niet garanderen. De uitlooptijd is op geen enkele manier op de behandelaar te verhalen. U kunt ons helpen uitloop te voorkomen door 5 of 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Mobiele telefoon

Gelieve u mobiele telefoon uit te zetten tijdens de behandelingen, het is storend voor u en voor het team dat u behandelt, als een telefoon afgaat. Het is overigens niet toegestaan om telefonische gesprekken te voeren in de wachtkamer.

 

Spoed & pijnklacht

Indien u pijn heeft, belt u ons dan voor 10:00 uur, zodat wij u dezelfde dag nog kunnen helpen.

Bij ernstige pijnklachten buiten onze openingstijden kunt u terecht bij:
1. Mondzorgpoli, tel: 020 723 48 48;
2. Tandartsbemiddelingsbureau (TBB), tel: 020 303 45 00.

 

Het meenemen van baby’s en kinderen

Baby’s en kleine kinderen mogen op controle afspraken meekomen. Voor behandelafspraken niet. Dit brengt overlast met zich mee, waardoor wij ons werk niet goed kunnen verrichten.

 

Bescherming persoonsgegevens

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw privacy op uw gegevens. Bij Modern Dental Care praktijken worden alle noodzakelijke gegevens voor de behandeling van een patiënt geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Praktijk beschermt uw privacy conform deze wet en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens.

Tandartsen en andere medewerkers van Modern Dental Care zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken.

 

Klachten

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen per mail. Deze zal door onze manager in behandeling genomen worden. Indien u na een gesprek met onze manager nog niet tevreden bent, dan kunt u een klacht indienen bij het KNMT: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Hiervoor kunt u deze link gebruiken.

Bij een geschil m.b.t. een behandeling dient het bezwaar gericht te worden naar en afgehandeld te worden met de behandelende arts of mondhygiënist.

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

ADRES

Amsterdam Oost | Amsterdam West

BEL ONS DIRECT